Mocht u eens een keer met iemand in conflict raken, ga dan nooit naar een advocaat.

Probeer er samen uit te komen. Dat mag dan wel eens wat kosten, maar die kosten hebt u in de hand.

Wie: Positief nieuws:
Waar: x

Van de redactie: `Rechtspraak moet `wisom of the crowd` gebruiken.
Kritische burgers moeten meer bij de rechtspraak worden betrokken. Die stelling poneerde Marc Hartogh, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bron: Rechtennieuw.nl van 17 juni 2014.

Het is zinvol om het artikel op `Rechtennieuws.nl` in zijn geheel te lezen. Het is een goed voorbeeld van stromingen die binnen het juridisch apparaat initiatieven als het onze waarderen.

Wij nemen enkele citaten over:

- Hertogh denkt dat de Rechtspraak een fundamentele andere kijk op `` kritische burgers`` moet ontwikkelen.

- De moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om in korte tijd contact te kunnen leggen met grote groepen mensen waardoor je kunt profiteren van `wisdom of crowd`.

- Het gezag van de rechter is niet langer vanzelfsprekend aldus Hertogh, en of we het nu leuk vinden of niet, het aantal kritische burgers (en het aantal internetsites dat ze daar voor inzetten, red.)zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen.
Daarom is het belangrijk dat de Rechtspraak in de toekomst de kritische burger niet minder, maar juist meer betrekt bij het werk van de rechter.

Red: We doen ons best.

Wie: Aan de anonime Rechtsgeleerde
Waar: Wil hij niet zeggen

Van de redactie: Uw reacties komen emotioneel over. U sommeerde ons voor de 23e de site uit de lucht te halen en nu gaat u onmiddellijk actie ondernemen. Dat heeft ook op onze gemoedsrust effect.
Wij hebben er geen behoefte aan om uw naam/namen schade aan te doen en brengen nogmaals onder de aandacht dat als u nu uit de anonimiteit treedt, we best de zaken in onderling goed overleg kunnen bespreken. Wij zullen zolang dat gesprek loopt er niets van publiceren en als u dat op prijsstelt alle voorgaande berichtjes hierover verwijderen.
Zo niet, dan houden wij ons het recht voor om ons te verdedigen op een manier die ons passend lijkt. Een van die opties is zoals eerder genoemd, de zaak in de publiciteit brengen.
Wij zullen de hele procesgang mede ook van A tot Z op een apart op te zetten site plaatsen. Ook dat is geen verboden activiteit.

Bedenk ook dat er minstens een 25-tal internetsites zijn die zich tegen de gang van zaken in de ruimste zin van `de rechtspraak in NL` bezighouden. Kijkt u daar eerst eens rustig naar. Ook de meeste redacties daarvan hebben van ons bericht gekregen en zullen ieder op hun eigen wijze als ze dat binnen hun activiteiten passend vinden aandacht aan gaan schenken.

Overweeg in algemene zin ook welke publiciteitswaarde het heeft dat u de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers op het internet onder druk zet, alsmede ook wanneer een rechter in NL zich meent te kunnen veroorloven recht te spreken over iets of iemand die sinds 2004 naar een buitenland geëmigreerd actief is. De NL-rechter heeft daar geen bevoegdheid.

Tenslotte nog opgemerkt, het doen en laten van uw hele beroepsgroep staat ter discussie en is onderworpen geweest aan onderzoeken die tot rapportages hebben geleid en maatregelen waar de burger tot nu toe weinig van heeft gemerkt. Krantenkoppen waarin zelfs vaak over criminele activiteiten worden gerept behoeven geen nadere toelichting. Sommige cliënten van uw kantoor die op een bepaalde manier zeer ongunstige ervaringen er mee zeggen te hebben, hebben dat mogelijk op deze site geuit. U kunt nogmaals gezegd, beter daarmee tot een oplossing komen zodat zij hun berichten door ons kunnen laten verwijderen. Dit zal u een hoop negatieve publiciteit besparen.

Wie: Van de anonieme Rechtsgeleerde
Waar: 123

Geachte redactie:

Wij zijn niet bereid akkoord te gaan met de door u voorgestelde afkoelingsperiode van een week. Aan onze zijde is geen sprake van emoties, wij doen gewoon ons werk.

Wij vragen de Voorzieningenrechter morgen per fax een spoedvoorziening te treffen. Red: Hier gaan jullie vreselijk veel spijt van krijgen.

Red: Het is nog niet de 23e en een van onze redacteuren heeft dit verhaal op de site van De Orde gezet en zullen t.z.t ook daar uw naam, toenaam en gedragswijze plaatsen.

Wie: Van de anonime rechtsgeleerde
Waar: 123

Geachte heer,

U heeft aangegeven niet akkoord te gaan. Onbegrijpelijk nu u niet in de positie verkeert om te onderhandelen. Red: Iedere bevoegde rechter begrijpt dat we niet hoeven te onderhandelen met iemand die anoniem wenst te blijven.

Wij zetten de procedure nu in. Dat betekent dat al uw sites uit de lucht worden gehaald, de kosten zijn voor u. U wordt voorts veroordeeld alle schade te vergoeden en justitie zal u verder vervolgen. Red: het is nog niet de 23e.

Red: Nogmaals, alle documenten zullen dan op basis van origineel ingescande stukken worden gepubliceerd.

Mocht u inzien dat u beter op ons verzoek in kunt gaan, dan vernemen wij dat graag ommegaand.

Red: Wij stllen een afkoelingsperiode van een week voor om de ontstane emoties tot rust te laten komen en als u dan uit de anonimiteit treedt, kunnen we in goed overleg samen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen komen. Mede ook omdat we uw naam/namen niet onnodig in diskrediet willen brengen.

Wie: De anonieme Rechtsgeleerde
Waar: IP Adres: 87.213.196.129

Geachte heer,

Wij hebben uw bericht van vandaag gezien. Het heeft ons aanleiding gegeven kort beraad te houden, nu u concreet aangeeft bereid te zijn maatregelen te nemen.

U ziet inmiddels op grond van gepresenteerde jurisprudentie in, dat u de kwestie gegarandeerd zult verliezen, bovendien zullen ook uw andere sites uit de lucht worden gehaald en u wordt veroordeeld in een forse schadevergoeding.

(Red: Onze stichting heeft een negatief eigen vermogen. Wat denkt u er mee te bereiken? En, waarom zou een wel bevoegde rechter de site zoals hij nu ingericht is willen of kunnen stoppen? Mede ook op grond van het rechtsgelijkheidsbeginsel omdat tientallen anderen websites zoals o.a. van bekende dagbladen tot en met datingsites aan toe gehele of gedeeltelijke stukken overgenomen hebben die wel zichtbaar zullen blijven)

Wij zijn bereid de procedure achterwege te laten en u uw site te laten behouden slechts onder één voorwaarde, zijnde de voorwaarde dat u berichten aangaande een viertal advocaten onmiddellijk en nog vandaag volledig verwijdert en verwijderd houdt, bovendien dienen over dit viertal nimmer meer berichten op uw sites of op andere aan u toebehorende of onder uw invloed zijnde sites geplaatst te worden.

Wij vernemen wel of u met deze uiterste en enige voorwaarde akkoord bent. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door simpelweg \'ja\' op uw site te plaatsen. Wij zullen u dan nadere instructies geven en daarna trekken wij ons terug.

Red: We kunnen pas verder praten zodra u uw anonimiteit opgeeft.

Zoeken

Op naam:
Op plaatsnaam: